Tudományos publikációk egy kattintásra

A jelenlegi helyzetben könyvtárunk igyekszik minden segítséget megadni a zökkenőmentes otthoni kutató munkához. Ebben nagy szerepet játszanak a repozitóriumaink, amelyek számos terület tudományos publikációit, cikkeit teszik közzé. Érdemes ezeket is alaposabban átböngészni, ehhez adunk most egy rövid áttekintést.

A REAL-J a digitalizált és eleve digitálisan előállított folyóiratok és periodikák lelőhelye. Néhány cím ízelítőül, főként az irodalomtudomány és a filológia területéről.

 • Acta Antiqua (kisebb kihagyásokkal 2017-ig elérhető)
 • Acta Archaeologica (2019-ig elérhető)
 • Acta Historiae Artium (2019-ig elérhető)
 • Acta Orientalia (2019-ig elérhető)
 • Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány (a legfrissebb számig elérhető)
 • Antik Tanulmányok (kisebb kihagyásokkal 2019-ig elérhető)
 • Archaeologiai Értesítő (nagyobb kihagyással 2018-ig elérhető)
 • Általános Nyelvészeti Tanulmányok (2017-ig elérhető)
 • Budapest Régiségei (2017-ig elérhető)
 • Egyetemes Philologiai Közlöny (1948-ig elérhető)
 • Filológiai Közlöny (2019-ig elérhető)
 • Fizikai Szemle (kisebb kihagyásokkal 2020-ig elérhető)
 • Irodalomtörténet (2018-ig elérhető)
 • Irodalomtörténeti Közlemények (2019-ig elérhető)
 • Közgazdasági Szemle (2019-ig elérhető)
 • Literatura (2019-ig elérhető)
 • Magyar Filozófiai Szemle (2019-ig elérhető)
 • Magyar Könyvszemle (2019-ig elérhető)
 • Magyar Nyelvőr (2019-ig elérhető)
 • Művészettörténeti értesítő (2018-ig elérhető)
 • Nyelvtudományi Közlemények (2019-ig elérhető)
 • Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae (2018-ig elérhető)
 • Századok (2020-ig elérhető)
 • Tanulmányok Budapest Múltjából (2017-ig elérhető)
 • Világtörténet (2019-ig elérhető)

 

A REAL az MTA, az OTKA és az NFKIH által támogatott kutatási programok publikációt és jelentéseit tartalmazza, a REAL-D az Akadémia doktorainak és kandidátusainak értekezéseit teszi közzé. A szerzői jogi korlátozások alól mentesült könyvek digitálisan hozzáférhető gyűjteményét a REAL-EOD felületén találhatják meg.

A REAL-MS-ben a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye valamint a Keleti Gyűjtemény digitalizált kéziratai tekinthetők meg, a REAL-R pedig különgyűjteményeink teljes szövegű régi könyveit tartalmazza. Ezek mellett PhD disszertációkat is találhatnak a REAL-PHD gyűjteményében.

Bővebb információ a repozitóriumokról ITT olvasható.

Figyelmükbe ajánljuk az Akadémiai Kiadó honlapját is: a járványra tekintettel a kiadó szabadon hozzáférhetővé tette saját kiadású folyóiratait és szótárait április 30-ig, így segítve az otthoni munkát, kutatást és tanulást.

Open Access könyvek III. – De Gruyter

Open Access (nyílt hozzáférésű) könyvek a De Gruyter Kiadótól.


The Eurasian Triangle

Russia, The Caucasus and Japan, 1904-1945

A kötet francia és japán szerzői a XX. századi nagypolitikát, nemzetközi kapcsolatokat kutató történészek számára is kevéssé ismert, feltáratlan kérdés bemutatását állították vizsgálódásuk középpontjába. A könyvből képet kaphatunk az évszázadok óta nagy birodalmak (Oroszország, Oszmán Birodalom, Perzsa Birodalom) ütközőzónájában élő, függetlenségre törekvő kaukázusi népek és Japán geopolitikai realitáson alapuló, az Orosz Birodalommal, majd a Szovjetunióval szembeni, 1904 és 1945 közötti együttműködéséről. A mű újabb adalékkal szolgál egyrészt annak alátámasztására, hogy látszólag regionális konfliktusok mögött rendszerint globális vonatkozások is felsejlenek, másrészt pedig annak igazolására, hogy a geopolitikai érdekeket, törekvéseket nem befolyásolja az egyes birodalmak belpolitikai rendszereinek jellege. A szerzők orosz, amerikai, brit, francia, japán és grúz levéltárak dokumentumaira támaszkodtak kutatásuk során.

Kuromiya, Hiroaki és Mamoulia, Georges. The Eurasian Triangle, Russia, The Caucasus and Japan, 1904-1945. Berlin, Boston: De Gruyter, 2019.


Russia in the Reign of Aleksei Mikhailovich

A kötet egy hivatalnoknak, Grigorij Karpovics Kotosihinnek I. Alekszej cár Oroszországáról készített leírásának kritikai kiadását tartalmazza. Jelentőségét egyedisége adja. A könyv műfaja (országleírás) nem volt elterjedt Kelet-Európában, és nem készült orosz nyelven ehhez fogható komplex ismertető a korabeli Oroszországról. Kotosihin kalandos életet élt. Már hivatalnokként kapcsolatban állt országa akkori legnagyobb ellenségeinek egyikével, a Svéd Királysággal, amely államnak egy diplomatán keresztül rendszeresen adott át bizalmas információkat. Büntetőügyekben való felelősségre vonása elől és személyes konfliktusok miatt 1664-ben a lengyel-litván államba, később Svédországba menekült. A forrás keletkezése annak volt köszönhető, hogy Svédországban felkérték Kotosihint egy az orosz állam működését bemutató munka megírására. A munkából képet kaphatunk az állam kormányzatáról, a cári udvar, a kormányszékek működéséről, a szokásjogról, a diplomácia szervezéséről és a hadszervezet felépítéséről. A szerző teljességre és a valóság bemutatására törekedett, utóbbi törekvését a forráskritika alapján alapvetően siker koronázta. A mű felbecsülhetetlen értékű történeti forrás.

Kotoshikhin, Grigorii Karpovich és Poe, Marshall. Russia in the Reign of Aleksei Mikhailovich. Berlin, Boston: De Gruyter, 2015.


The Electrification of Russia

1880-1926

A könyv Oroszország villamosítási programjának technika- és társadalomtörténeti szempontú áttekintését tartalmazza. A szerző arra a kérdésre keresi a választ könyvében, hogy minek volt köszönhető a rendszerenként eltérő ütemben zajló villamosítás, mely tényezők segítették elő, és melyek hátráltatták azt a bolsevik hatalomátvétel előtt, illetve azt követően. Lenin szerint kommunizmus = szovjethatalom + villamosítás. A képletből következik, hogy a Szovjetunióban (amelynek rendszere önmagában modernizációs kísérletként értelmezhető) kezdettől fogva kiemelt állami feladatként kezelték a villamosítást, a szocialista társadalom kialakításának fontos eszközeként tekintettek rá. Az első átfogó villamosítási terv (GOELRO) száz villamos erőmű építését irányozta elő. Ezzel szemben az utolsó Romanovok idején a vas- és acéltermelés és a vasútépítés élvezett prioritást. A NEP korszakában a versengő kivitelezési koncepciók közül az iparosítást elősegítő, nagyobb, regionális elektromos alállomások létrehozásának terve mellett döntöttek. A program végrehajtása e központosított államban lehetetlen lett volna a kormányzat és az államapparátus szervezése és támogatása nélkül. Ez a pártfogás hiányzott az 1917 előtti korszakban, aminek okán nem egy egységes rendszer kiépítése, hanem elszórtan, egyes városok, térségek villamosítása kezdődött el.

Coopersmith, Jonathan. The Electrification of Russia, 1880–1926. Ithaca: Cornell University Press, 2016.


 

Open Access könyvek II. – Klasszika-filológia

Könyvajánló

Open Access (nyílt hozzáférésű) könyvek a Project Muse adatbázisból.


Late Sophocles

The Hero’s Evolution in Electra, Philoctetes, and Oedipus at Colonus

A könyv, amely nem kizárólag klasszika-filológusoknak, hanem szélesebb közönségnek is szól, Szophoklész három utolsó drámája, az Élektra, a Philoktétész és az Oidipusz Kolónoszban részletes elemzése során azt próbálja igazolni, hogy a kései Szophoklész újraértelmezi a tragikus hős természetét.

Nortwick, Thomas Van. Late Sophocles. The Hero’s Evolution in Electra, Philoctetes, and Oedipus at Colonus. University of Michigan Press, 2015.


Artistry of the Homeric Simile

A könyv, amely párdarabja a szerző korábbi, The Oral Nature of the Homeric Simile c. kötetének, a homéroszi hasonlatokat abból a szempontból vizsgálja, hogy milyen esztétikai szempontok alapján variálta és alkalmazta Homérosz az orális hagyomány révén rendelkezésére álló anyagot.

Scott, William C. Artistry of the Homeric Simile. Dartmouth College Press, 2012.


Poetry in Speech

Orality and Homeric Discourse

Egbert J. Bakker könyve újszerű megközelítését adja az orális költészetnek, azon belül is Homérosz költészetének azáltal, hogy ‒ Wallace Chafe nyelvészeti eredményeit alkalmazva ‒ a homéroszi szöveget nem annyira kész produktumként, mint inkább egyfajta beszédfolyamként érti.

Bakker, Egbert J. Poetry in Speech. Orality and Homeric Discourse. Cornell University Press, 2018.


Fama and Fiction in Vergil’s Aeneid

Antonia Syson érzékeny és szövegközeli olvasata bepillantást nyújt a fiktív tudás (vagyis az elbeszélés által nyújtott tudás) és a kollektív memória kérdéseibe, ahogyan az az Aeneisben megjelenik, miközben egy első látásra olyan távoli műfajjal is összeveti az eposzt, mint a 19. századi angol regény.

Syson, Antonia. Fama and Fiction in Vergil’s Aeneid. The Ohio State University Press, 2013.


Perception in Aristotle’s Ethics

Eve Rabinoff könyvében megpróbálja megmutatni, hogy az észlelésnek (aisthesis) Arisztotelésznél nem pusztán fizikai, hanem etikai dimenziója is van, amennyiben kiterjed az egyes létezők etikai relevanciájára (jók-e vagy rosszak önmagukban, ill. miféle cselekedetek okai).

Rabinoff, Eve. Perception in Aristotle’s Ethics. Northwestern University Press, 2018.


 

Open Access könyvek I. – De Gruyter

Petrarch and Boccaccio

The Unity of Knowledge in the Pre-modern World

A tanulmánykötet a két 14. századi itáliai klasszikus szerző életművét hasonlítja össze és vizsgálja történeti, teológiai, filozófiai, filológiai, poétikai és egyéb szempontokból. Azt is bemutatja, hogy a két szerző milyen módon járult hozzá Európa kulturális identitásához.

Candido, Igor (Ed.). Petrarch and Boccaccio. The Unity of Knowledge in the Pre-modern World. Berlin, Boston: De Gruyter, 2018.


History and Drama

The Pan-European Tradition

A kötet érdekes tanulmánygyűjtemény a korai újkori és a modern európai történeti drámáról, valamint dráma és történelem kapcsolatáról, a francia, olasz, angol, orosz és holland drámairodalomból.

Küpper, Joachim (Ed.), Jan Mosch (Ed.), Elena Penskaya (Ed.), et al. History and Drama. The Pan-European Tradition. Berlin, Boston: De Gruyter, 2018.


Re-mapping World Literature

Writing, Book Markets and Epistemologies between Latin America and the Global South / Escrituras, mercados y epistemologías entre América Latina y el Sur Globa

Részben angol, részben spanyol nyelvű tanulmánykötet a latin-amerikai irodalomnak és a „globális dél” irodalmának világirodalmat átformáló hatásáról.

Müller, Gesine (Ed.), Jorge J. Locane (Ed.), Benjamin Loy (Ed.), et al. Re-mapping World Literature. Writing, Book Markets and Epistemologies between Latin America and the Global South / Escrituras, mercados y epistemologías entre América Latina y el Sur Global. Berlin, Boston: De Gruyter, 2018.


Archive für Literatur

Der Nachlass und seine Ordnungen

Német nyelvű tanulmánykötet az irodalmi hagyatékokról, az archívumok változó működéséról és a „könyvtár tudattalanjáról”.

Dallinger, Petra-Maria (Ed.), Georg Hofer (Ed.) and Bernhard Judex (Ed.). Archive für Literatur. Der Nachlass und seine Ordnungen. Berlin, Boston: De Gruyter, 2018.


Faking, Forging, Counterfeiting

Discredited Practices at the Margins of Mimesis

A kötet tanulmányai a művészeti hamisítást esztétikai szempontból vizsgálják, mint egyfajta mimetikus gyakorlatot, amely nem pusztán ellopja vagy tönkreteszi az „eredeti” alkotást, hanem maga is a kreativitás egy módja.

Becker, Daniel (Ed.), Annalisa Fischer (Ed.), Yola Schmitz (Ed.), et al. Faking, Forging, Counterfeiting. Discredited Practices at the Margins of Mimesis. Bielefeld: transcript Verlag, 2018.


TransCoding – From ’Highbrow Art’ to Participatory Culture

Social Media – Art – Research

2014 és 2017 között működött egy osztrákok által kezdeményezett művészeti projekt, amely arra ösztönzött művészeket, hogy a közösségi médiát felhasználva alkossanak. A kötet szerzője, Barbara Lüneburg a projekt eredményeit veszi számba és értelmezi azokat a szociológia, a kultúra- és médiatudomány szemszögéből.

Lüneburg, Barbara. TransCoding – From `Highbrow Art’ to Participatory Culture. Social Media – Art – Research. Bielefeld: transcript Verlag, 2018.